W Ostrołęce spadła stopa bezrobocia

1 min


W końcu grudnia 2019 r. w Ostrołęce zaobserwowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Większość (54%) ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych według grup wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (prawie 28%).

W Ostrołęce na koniec grudnia 2019 r. zarejestrowane były 2072 osoby bezrobotne, które stanowiły 1,7% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim.

W porównaniu z końcem grudnia 2018 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 230 osób tj. o 10,0%. Na przestrzeni roku największy spadek liczby bezrobotnych w stosunku do miesiąca poprzedniego wystąpił w kwietniu (94 osoby), tj. 4,0%, natomiast największy wzrost odnotowano w styczniu (o 115 osób). Bez prawa do zasiłku było zarejestrowanych 1714 bezrobotnych tj. o 9,0% mniej niż przed rokiem.

W ciągu 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce zarejestrowało się 2179 nowych bezrobotnych (o 10,0% mniej w porównaniu z 2018 r.). Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, kobiety stanowiły 51,9% (wobec 48,9% w 2018 r.). Po raz pierwszy zarejestrowało się 360 osób, z czego 49,4% stanowiły kobiety.

W końcu grudnia 2019 r. stopa bezrobocia w Ostrołęce wynosiła 8,2% i była o 3,8 p. proc. wyższa od notowanej w województwie. W ciągu roku w Ostrołęce najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w styczniu i lutym (po 9,4%), najniższa w październiku (8,0%). W ujęciu rocznym stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,9 p. proc.


0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments